Posuzování invalidity

Invalidní důchod vyhláška o posuzování invalidity

Invalidní důchod je dávkou vyplácenou Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Nárok na invalidní důchod:
– nedosáhli jste věku 65 let
– nepobíráte starobní důchod
– získali jste potřebnou dobu pojištění z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
– nastal pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

Současná právní úprava rozlišuje tři stupně invalidního důchodu v závislosti na poklesu pracovní schopnosti.
– nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu I. stupně,
– nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu II. stupně,
– nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu III. stupně.

Všechny žádosti o důchod sepisují okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ), jejichž posudkový lékař následně prověří zdravotní stav žadatele (s ohledem na práci, kterou žadatel vykonává či vykonával, a jiné relevantní okolnosti) a rozhodne o jeho nároku na stupeň invalidního důchodu.
Při podávání žádosti o invalidní důchod se předkládá:
– občanský průkaz,
– muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
– ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí,
– pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
– doklady prokazující zaměstnání v cizině,
– chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.,
– evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely získání invalidního důchodu považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti významné pro pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.

Procentní pokles pracovní schopnosti se určuje podle vyhlášky č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (tzv. vyhláška o posuzování invalidity).
Příloha vyhlášky obsahuje jednotlivé zdravotní potíže spolu s rozpětím procentního poklesu pracovní schopnosti, který k nim náleží.
Pokles pracovní schopnost hodnotí pokles pracovní schopnosti v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Pokud je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu více zdravotních postižení, pak se za rozhodující příčinu považuje takové zdravotní postižení, které má nejvýznamnější dopad na pokles pracovní schopnosti pojištěnce. Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti za určitých podmínek lze zvýšit horní hranici stanoveného procentního rozmezí dané položky až o 10 procentních bodů. Obdobně lze dolní hranici míry poklesu pracovní schopnosti snížit až o 10 procentních bodů.
Při navyšování nebo snižování procentní míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující:
a) přítomnost více příčin dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu,
b) dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti,
c) schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti,
d) schopnost rekvalifikace,
e) příznivá stabilizace dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo adaptace pojištěnce na zdravotní postižení.

Orgán správy sociálního zabezpečení je povinen rozhodnout do 90 dnů ode dne zahájení řízení, tj. ode dne kdy jste se obrátil na orgán se žádostí o přiznání plného invalidního důchodu.
V případě, že orgán nevydá rozhodnutí v stanovené, nadřazený orgán zjedná nápravu (učiní opatření proti nečinnosti), jakmile se o takovémto postupu podřízeného orgánu dozví.
Pokud tedy ve vašem řízení vznikají průtahy, můžete podat podnět nadřazenému orgánu, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Podnět by měl obsahovat určité náležitosti:
– jméno,
– rodné číslo a místo trvalého bydliště (na tuto adresu vám bude dále doručováno),
– označení správního orgánu, který měl o vaší žádosti rozhodnout (jedná se o Českou správu sociálního zabezpečení)
– číslo jednací, pod kterým je řízení vedeno.
– uvést, v čem spatřujete pochybení orgánu, tj. v průtazích v řízení a nedodržení lhůty, během které měl orgán rozhodnout.

Chcete-li se bránit proti rozhodnutím o invalidním důchodu, musíte proti němu podat námitky (u ČSSZ nebo u OSSZ) do 30 dnů od doby, kdy vám bylo rozhodnutí oznámeno a musí obsahovat:
– jméno, rodné číslo
– místo trvalého bydliště
– označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal,
– číslo jednací, pod kterým bylo rozhodnutí vydáno, s příslušným datem vydání rozhodnutí.

Je nutné uvést, v čem spatřujete nesprávnost rozhodnutí, s čím v posudku nesouhlasíte.
Pokud se domníváte, že ke zlepšení zdravotního stavu nedošlo, problémy se dokonce zhoršily, nebo bylo opomenuto vyšetření, které považujete za důležité, lékař nevzal v potaz skutečnosti či materiály, které mohou být pro přiznání dávky podstatné a další rozhodné skutečnosti, nezapomeňte je uvést.

Každé rozhodnutí by mělo být pořádně odůvodněno. Pokud v posudku či rozhodnutí nebyly uvedeny důvody, na základě kterých bylo rozhodnuto (nebo byly nedostatečné a nereflektovali všechny vaše zdravotní problémy či připomínky), uveďte to v textu námitky.
Skutečnost, která by vám mohla pomoci, je také odlišné zhodnocení vašeho zdravotního stavu dalším posudkem nezávislého lékaře. Takový posudek si můžete nechat vypracovat ještě před podáním námitek.
Nezapomeňte uvést, čeho se domáháte. To bude pravděpodobná změna rozhodnutí.

Jak postupovat, když nesouhlasím s rozhodnutím o námitkách?
Můžete se obrátit na soud se správní žalobou, kterou je nutné podat do dvou měsíců od rozhodnutí o námitkách (od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí). Podání námitek je nezbytným předpokladem, aby se věcí mohl zabývat soud v rámci uplatněné správní žaloby. V případě žaloby bude však již téměř nezbytná právní pomoc advokáta.

O přiznání (změnu stupně) invalidního důchodu můžete požádat znovu. Skutečnost, že vám v minulosti nebyl invalidní důchod přiznán, nebo že vám byl odebrán, nemá vliv na vaše právo opětovně požádat o přiznání (změnu stupně) invalidního důchodu.
Zákonem není stanoveno, po jaké době můžete znovu zažádat o přiznání (změnu stupně) invalidního důchodu. Mělo by však dojít ke změně vašeho zdravotního stavu od doby, kdy o něm bylo rozhodováno naposledy.
Okresní správa sociálního zabezpečení vykonává průběžné kontroly zdravotního stavu poživatelů invalidního důchodu, aby zjistila, zda pořád trvá nárok na invalidní důchod (což u chroniků ztrácí logiku). Jejich frekvence není zákonem stanovena. Na kontrolu se musíte dostavit v datum určený během předcházející kontroly nebo na pozvání posudkového lékaře. Posudkový lékař si vás může na kontrolu pozvat, když bude chtít zjistit, zda nedošlo ke změně ve vašem zdravotním stavu.
Zákon nijak neomezuje možnosti poživatelů invalidního důchodu pracovat, a to ani v otázce pracovní doby, výdělku či typu smlouvy.
Ale pozor, mějte na paměti, že při pracovním nasazení mohou posudkoví lékaři váš zdravotní stav přehodnotit. Mohou totiž dospět k názoru, že jste se úspěšně adaptovala na svůj zdravotní stav, a snížit vám procentní ohodnocení invalidity. Může se tak stát, že vám bude snížen stupeň invalidity, nebo že vám dokonce bude důchod odebrán úplně.
Znamená to, že mohou dospět k názoru, že jste schopen vykonávat výdělečnou činnost bez toho, aby se to negativně projevilo na vašem zdravotním stavu, a správa sociálního zabezpečení může rozhodnout o vašem přeřazení do jiného stupně invalidity, případně o odebrání invalidního důchodu.
A na závěr hodně štěstí a ještě jeden typ.
Při podávání žádosti o invalidní důchod nepotřebujete doporučení od praktického lékaře, posudkový lékař, který leckdy o Parkinsonově nemoci ví hodně málo, prověřuje zdravotní stav. Doporučujeme proto předložit i posudek od Vašeho neurologa. V posudcích pozor na výraz stabilizovaný, jeho výklad je podle vyhlášky: stabilizovaný zdravotní stav se považuje za stav ustálený na úrovni, která umožňuje pojištěnci vykonávat výdělečnou činnost, aniž by tato činnost jeho zdravotní stav zhoršila. Udržení stabilizace zdravotního stavu může být podmíněno dodržováním léčby či pracovních omezení.

Vyhláška 359/2009 Sb. tzv. vyhláška o posuzování invalidity, kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě. Upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity.
Kapitola VI – Postižení nervové soustavy
Obecné posudkové zásady: při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází z podrobného neurologického nálezu, poruch jednotlivých funkčních systémů a struktur, rozsahu a tíže motorických, senzitivních, kognitivních poruch, poruch vyjadřování, poruch smyslu, poruch inervace močového měchýře a konečníků. Míra poklesu pracovní schopnosti u nemoci nervové soustavy se stanoví podle rozsahu, stupně a lokalizace zdravotního postižení, dopadu postižení na duševní a fyzickou výkonnost, funkci pohybového a nosného systému a na schopnost zvládat denní aktivity.
Postižení extrapyramidového systému, Parkinsonova nemoc a další extra pyramidové poruchy.
Posudkové hledisko: při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit narůstání hybných komplikací (rigidita, akinéza/hypokinéza a tremor, objevení se fluktuací mimo volních pohybů, postižení řeči), přítomnost deprese, kognitivní alterace, reakci na léčbu a jejich dopad na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.

položka a druh zdravotního postižení míra poklesu pracovní schopnosti v %
3a. zcela lehká forma, 10%
jednostranné postižení minimální postižení porucha, plná pohyblivost, stádium I, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi
3b. lehká forma, 20% – 40%
bilaterizace, přetrvává asymetrie, anteroverze trupu, přítomny všechny klasické projevy úrovni lehké poruchy, pohybová chudost, incipientní porucha posturální stability, stádium II, některé denní aktivity omezeny
3c. středně těžká forma, 50% – 60%
přítomny všechny klasické projevy v úrovni středně těžké poruchy, přidává se dysartrie, mikrografie, deprese, stádium III, některé denní aktivit podstatně omezeny
3d. těžká forma, 70% – 80%
trvalý tremor, těžká akinéza, rigidita, porucha kognitivních funkcí, nesrozumitelná řeč, stádium IV nebo V, denní aktivity těžce omezeny.

Zpět