Příspěvek na péči

 

Příspěvek na péči,

je určen těm, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb.

Příjemce si z něj hradí pomoc, kterou mu může podle jeho rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí
schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

– mobilita,
– orientace,
– komunikace,
– stravování,
– oblékání a obouvání,
– tělesná hygiena,
– výkon fyziologické potřeby,
– péče o zdraví,
– osobní aktivity,
– péče o domácnost.

Výše přispěvku na péči


Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně v kalendářním měsíci, za který náleží.
Jeho výše pro osoby starši 18 let činí:
• 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
• 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
• 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
• 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Zvýšeni přispěvku na péči.


Příspěvek na péči se zvyšuje o částku 2 000 Kč měsíčně, a to v případě splnění podmínek jednoho ze dvou následujících důvodů:

1. z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných,
a to:
• nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči
(výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze
systému dávek pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně
dětí; dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá
důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento
příspěvek, a dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči
o děti nebo mládež),
• rodiči, kterému náleží příspěvek na péči a který pečuje o nezaopatřené
dítě do 18 let věku,
jestliže rozhodný přijem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných
je nižši než dvojnasobek častky životniho minima oprávněné
osoby a osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním
a existenčním minimu.

2. z důvodu podpory zdravotně postižených dětí předškolního věku

 

Zpět