Příspěvek na mobilitu


Příspěvek na mobilitu

je opakující se nároková dávka, jež je určena osobě starší jednoho roku:

• která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P přiznaného po 1. lednu 2014
nebo která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility
nebo orientace nebo které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo
III. stupně, a to po dobu platnosti průkazu mimořádných výhod ZTP nebo
ZTP/P, nejdéle do 31. prosince 2015,

• která se za úhradu opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje nebo je
dopravována,

• které nejsou poskytovány pobytové sociální služby v domově pro osoby
se zdravotním postižením, domově pro seniory, v domově se zvláštním
režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (z důvodů hodných
zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě,
která uvedené služby využívá).

Dané podmínky musí být splněny kumulativně.

Výše dávky činí 400,- Kč měsíčně.

Vyplácí se tzv. pozadu, tedy do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
za který náleží.
 

Zpět