Co je třeba k sepsání žádosti o ID

Co je třeba k sepsání žádosti o důchod?

Při podávání žádosti o invalidní či starobní důchod se předkládá:
– občanský průkaz (u cizinců pas či povolení k pobytu);
– doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném);
– muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby;
– ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí;
– potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání);
– potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996;
– pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“;
– doklady prokazující zaměstnání v cizině;
– chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.;
– evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání (předkládá zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ).

Jak a kde žádat?
Od počátku roku 2007 všechny žádosti o důchod sepisují pro budoucí důchodce pracovníci okresní správy sociálního zabezpečení, případně pražské a brněnské správy. .
Prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení žádáte o invalidní důchod u České správy sociálního zabezpečení v Praze. Pokud existuje předpoklad, že budete v pracovní neschopnosti dlouhodobě, je dobré podat žádost o přiznání invalidního důchodu před vypršením roční neschopnosti. Tím by na sebe mělo navazovat pobírání dávek nemocenského pojištění a důchodu a vyhnete se tak nepříjemné situaci, kdy byste bez příjmu čekali na přiznání důchodu. Žádost lze podat dle § 82, odst. 4, zákona č. 582/1991 Sb., až 4 měsíce přede dnem, od kterého chcete dávku důchodového pojištění přiznat.

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí:
od 20 do 22 let jeden rok
od 22 do 24 let dva roky
od 24 do 26 let tři roky
od 26 do 28 let čtyři roky
nad 28 let 5 roků z posledních 10ti let před vznikem invalidity
U pojištěnce staršího 38 let se potřebná doba pojištění zjišťuje buď z posledních 10 let (je třeba splnit 5 let pojištění) nebo z posledních 20 let (je třeba splnit 10 let pojištění).

Potřebnou dobu pojištění lze splnit buď zaměstnáním nebo započtením tzv. náhradních dob pojištění. Výčet náhradních dob pojištění naleznete na stránkách ČSSZ.

Stupně invalidního důchodu
Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%.

V případě, že pracovní schopnost poklesla:

a) nejméně o 35%, ale nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně
b) nejméně o 50%, ale nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně,
c) nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně.

Dosavadní invalidní důchody (plné a částečné) budou všechny převedeny na nový systém a to následovně:
PID —-> invalidita III. stupně
ČID (pokles pracovní schopnosti nejméně 50%) —-> invalidita II. stupně
ČID (pokles pracovní schopnosti méně než 50%) —-> invalidita I. stupně

Výše invalidního důchodu
Částka invalidního důchodu bude i nadále tvořena ze dvou složek:
1. Základní výměra je od 1. 1. 2012 stanovena ve výši 9% z průměrné mzdy v ČR (pro rok 2012 činí výše základní výměry 2270,- Kč)
2. Procentní výměra za každý celý rok pojištění činí
• 0,5% výpočtového základu u invalidity I. stupně
• 0,75% výpočtového základu u invalidity II. stupně
• 1,5% výpočtového základu u invalidity III. stupně

U dosavadních částečných invalidních důchodů přiznaných zůstane výše důchodu odpovídající II. stupni invalidity zachována i v případech, že tito lidé budou po 1.1.2010 posouzeni lékařskou posudkovou komisí jako invalidé I. stupně.
U dosavadních plných invalidních důchodů může dojít ke snížení na částku odpovídající I. nebo II. stupni invalidity, avšak až od 13. splátky tohoto důchodu splatného po dni konání první kontrolní lékařské prohlídky po 1.1.2010 (tzn. za rok od převedení z III. stupně invalidity do nižšího). – viz. Vybraná ustanovení novel zákona č. 155/1995 Sb. – čl. II zákona č. 306/2008 Sb., bod 13.
Podrobné informace o novém systému invalidních důchodů a transformaci ID při změně stupně invalidity naleznete na stránkách ČSSZ.

Souběh invalidního důchodu a výdělečné činnosti
Výdělečná činnost poživatele invalidního důchodu není legislativně omezena – výší výdělku ani délkou pracovní doby.

Invalidita I. a II. stupně Zdravotní pojištění je v době, kdy není ID zaměstnán, hrazeno státem. Sociální pojištění hrazeno není a doba pobírání ID I. a II. stupně není započítávána jako náhradní doba důchodového pojištění (např. pro nárok na starobní důchod).

Pokud tedy ID I. a II. stupně není zaměstnán, je vhodné aby byl alespoň registrován na Úřadě práce nebo si platil dobrovolné důchodové pojištění (v roce 2012 je minimální výše dobrovolného důchodového pojištění 1760,- Kč měsíčně). V případě, že jste uznáni invalidní v I. nebo II. stupni, ale nemáte nárok na výplatu invalidního důchodu, není za vás státem hrazeno ani zdravotní pojištění, je tedy třeba si platby zdravotního pojištění zajistit jiným způsobem (např. evidence na Úřadu práce).

Invalidita III. stupně Zdravotní pojištění je v době, kdy není ID zaměstnán, hrazeno státem. Sociální pojištění jako takové hrazeno není, doba pobírání ID III. stupně se však považuje za náhradní dobu důchodového pojištění – toto však neplatí v případě, že se jedná o pobírání ID ve výši III. stupně po převedení do nižšího stupně ID.
V případě, že jste uznáni invalidní v III. stupni, ale nemáte nárok na výplatu invalidního důchodu, je za vás státem hrazeno zdravotní pojištění, ale náhradní doba důchodového pojištění není započítávána.

Co dělat v případě nepřiznání nebo odebrání invalidního důchodu?
Pokud Vám nebyly invalidní důchod přiznán nebo Vám byl snížen na jiný stupeň (případně zcela odejmut), máte právo podat námitku. Námitka se podává buď na OSSZ (oddělení námitkového řízení) nebo na ČSSZ (oddělení námitkového rozhodování), vždy ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí ČSSZ, proti kterému chcete námitku podat.

Pokud Vám nebude vyhověno ani v rámci námitkového řízení, máte dále právo podat správní žalobu. Správní žalobu podáváte ke Krajskému soudu dle místa trvalého bydliště (v případě, že máte trvalé bydliště v Praze, podáváte žalobu k Městskému soudu) ve lhůtě do 2 měsíců od doručení rozhodnutí z námitkového řízení.Soudní výlohy nehradíte ani v případě neúspěchu žaloby.

!!! POZOR!!! Proti nepřiznání nebo odebrání invalidního důchodu se nelze odvolat, lze pouze využít výše zmíněné opravné prostředky. Posudek o invaliditě není rozhodnutím, pouze podkladem pro rozhodnutí, nelze tedy proti němu podávat opravné prostředky. !!!POZOR!!!
?

Zpět