Pečujeme o své blízké

Od 1. června 2018 platí nová dávka ze systému nemocenského pojištění – tzv. dlouhodobé ošetřovné.

Nejčastější otázky a odpovědi:


1) Za jakých podmínek budu moct o dlouhodobé ošetřovné žádat?

Nárok na dlouhodobé ošetřovné (dávku po dobu péče) bude mít pojištěnec nemocenského pojištění, který z důvodu péče o osobu vyžadující poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče v domácím prostředí nemůže vykonávat žádné zaměstnání, jde-li o zaměstnance, nebo nemůže osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou.

2) Po jakou dobu bude možné pečovat o blízkou/závislou osobu?

Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude mít pečující osoba po dobu až 90 dnů v témže případě ošetřování.

3) Kdo bude rozhodovat o tom, že je třeba celodenně pečovat?
O potřebě celodenní péče bude rozhodovat ošetřující lékař lůžkového zařízení. Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude vznikat v případě, trvala-li hospitalizace osoby závislé na péči alespoň 7 dní, a bude-li zdravotní stav této osoby vyžadovat dlouhodobou péči alespoň 30 kalendářních dnů.

4) Jaké doklady budou pro žádost o dlouhodobé ošetřovné potřebné a komu je pečující osoba doloží?

Na předepsaném tiskopise bude třeba předložit vyplněnou žádost a k ní připojit tiskopis, který vydal ošetřující lékař lůžkového zařízení o potřebě poskytování dlouhodobé péče, a zároveň připojen písemný souhlas ošetřované osoby, aby o ní pečovala osoba žádající o dlouhodobé ošetřovné. Tato žádost bude zaměstnavatelem odeslána na okresní (Pražskou) správu sociálního zabezpečení.

5) Bude zaměstnavatel povinen mě po dobu péče uvolnit?
Ano. Ochrana pracovního místa po dobu čerpání dlouhodobého ošetřovného bude odpovídat ochraně zaměstnance v případě krátkodobé pracovní neschopnosti.

6) Mohu čerpat při péči nějakou jinou dávku?

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství a otcovskou má přednost před nárokem na dlouhodobé ošetřovné. Pokud ošetřující osoba bude poskytovat ošetřovatelskou péči i v době uznání pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování (péče) o jinou osobu, má dlouhodobé ošetřovné přednost před nemocenským a ošetřovným. Na dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče, pomoc v hmotné nouzi a další, nemá dlouhodobé ošetřovné vliv.

7) Co je nutné udělat, když potřeba péče pomine?

Pokud potřeba ošetřování pominula, rozhodne ošetřující lékař o ukončení potřeby ošetřovatelské péče. Toto rozhodnutí se bude odesílat na okresní (Pražskou) správu sociálního zabezpečení. Zaměstnanec oznámí tuto skutečnost svému zaměstnavateli a nastupuje zpět na své pracovní místo.

8) Bude možné se při pečování střídat s nějakým jiným z rodiny?

Ano. V průběhu 90 dnů nároku na dlouhodobé ošetřovné bude možné se střídat v péči bez omezení, avšak vždy pouze po celých dnech. Nebude možné se tedy vystřídat v rámci jednoho dne. Za dobu, po kterou nebude osoba, které je poskytováno dlouhodobé ošetřovné, pečovat o osobu vyžadující dlouhodobou péči (např. v případě hospitalizace ošetřované osoby), jí však dlouhodobé ošetřovné nenáleží.

Zdroj: MPSV.

Zveřejněno v rubrice Aktuality, Novinky, Sociální sféra
Zpět