Farmakologická léčba

Parkinsonovu nemoc nelze vyléčit žádnými dnes známými medikamenty ani jinými postupy.

Léky však mohou významně zvyšovat kvalitu života.
Antiparkinsonika  se dělí do tří skupin:
1. Léky nahrazující chybějící dopamin:
- levodopa
- agonisté dopaminu
2. Léky měnící metabolismus levodopy a dopaminu nebo působící na jiné systémy nervových přenašečů:
- inhibitory MAO-B
- inhibitory COMT
- amantadin
- anticholinergika
3. Léky ovlivňující vedlejší příznaky a komplikace:
- domperidon
- antidepresiva
- anxiolytika
- sedativa
- hypnotika
- atypická neuroleptika atd.

1. Léky nahrazující chybějící dopamin
- L-DOPA je základním lékem v léčbě PN. Působením enzymu dopa-dekarboxylázy na levodopu, vzniká dopamin.
Dopamin špatně přechází přes hematoencefalickou bariéru a při přímém užívání dopaminu by se spotřeboval v enterálním nebo parenterálním řečišti v periferii. Levodopa se kombinuje s benserazidem a karbidovou, které brání tvorbě dopaminu na periferii a tím i vedlejším účinkům.
Levodopa má vliv na motorické příznaky onemocnění (bradykinezi, hypokinezi, rigiditu, tremor). Na počátku onemocnění lze léky užívat nalačno nebo po jídle, v pokročilých stádiích se zpomaluje trávení a nástup účinku léku může být opožděný, proto je lepší brát léky nalačno nebo s malým množstvím sacharidů.
Preparáty:
o kombinace levodopy s karbidopou
o kombinace levodopy s benserazidem

- Agonisté dopaminu
Agonisté dopaminu procházejí přes hematoencefalickou bariéru a působí přímo na receptory pro dopamin. Podávají se v monoterapii v časném stádiu nemoci nebo společně s levodopou v pokročilejších stádiích, kdy pacienti trpí polékovými dyskinezemi. Při monoterapii v počátečním stádiu oddalují léčbu levodopou a snižují výskyt pozdějších komplikací.
Kontraindikace podání a vedlejší účinky jsou podobné jako u levodopy. U agonistů dopaminu je vyšší výskyt duševních poruch, proto je u nemocných nad 70. let věku nebo s projevy deprese a demence nutná větší opatrnost při této léčbě. Objevují se zde i otoky dolních končetin, zvýšená spavost během dne i náhlé usínání.
Preparáty:
o ergotové deriváty
- bromokriptin
- pergolid
o non-ergotové deriváty
- pramipexol
- ropinirol

2. Léky měnící metabolismus levodopy a dopaminu nebo působící na jiné systémy nervových přenašečů
- Inhibitory MAO-B
Inhibitory MAO-B způsobují blokádu monoaminooxidázy typu B, což je enzym, který odbourává v mozku dopamin. Pokud se zablokuje MAO-B zvýší se množství dopaminuv mozku. V časném stádiu nemoci mají symptomatický účinek. V pozdním stádiu je účinek těchto léčiv sporný, v kombinaci s některými léky může způsobit psychické potíže. Inhibitory MAO-B se předepisují zřídka a pouze v počátečních stádiích onemocnění.
Preparáty:
o selegilin
o rasagilin

- Inhibitory COMT
Katechol-O-methyltransferaza odbourává v celém těle levodopu a dopamin, její blokádou se zvýší hladina levodopy v krvi a tím i v mozku.
Preparáty:
o entakapon - po entakaponu má moč tmavší okrovou barvu
o tolkapon

- Antagonisté glutamátových receptorů typu NMDA
Glutamátový antagonisté nepřímo zvyšují množství dopaminu v nervových spojeních a mají anticholinergní účinky. Zmírňují motorické příznaky PN. V pozdních stádiích se podávájí ke zmírnění polékových dyskinézí.
Mezi vedlejší účinky těchto léků patří rozmazané vidění, sucho v ústech, obstipace, poruchy močení, výjimečně způsobuje bolesti hlavy, nervozitu, nespavost nebo zažívací obtíže. V kombinaci s levodopou může u starších pacientů vyvolat psychické obtíže.
Preparáty:
o amantadin
o amantadin sulfát

- Anticholinergika
Anticholinergika omezují nervový přenos zprostředkovaný acetylcholinem. U PN převažuje acetylcholin nad dopaminem, po podání anticholinergik se obnoví rovnováha a dojde ke snížení příznaků. Dnes se anticholinergika, pro jejich vedlejší účinky, podávají výjimečně.

3. Léky ovlivňující vedlejší příznaky a komplikace
- Domperidon
Domperidon blokuje receptory pro dopamin ve stěně trávicí trubice, v srdci a cévách a v centru pro zvracení. Běžně se užívá ke zlepšení činnosti žaludku a střev. U PN se podává k potlačení vedlejších účinků levodopy a agonistů dopaminu.

- Antidepresiva
Antidepresiva zvyšují množství neurotransmiterů v mozku. Po podání antidepresiv popisují pacienti pocity „projasnění“, návrat životního elánu, chuť bojovat s nemocí.
Při léčbě antidepresivy se nesmí současně užívat selegilin, pro riziko zvýšení krevního tlaku a dalších komplikací.

Pozor na léky, které nemocný Parkinsonovou nemocí nesmí!
Níže najdete jejich seznam a doporučení pro výkon anestezie.

Seznam léků, které nemocný PN nesmí
Doporučení pro výkon anestezie

Zpět