Občanské poradny pro Vaše dotazy

Asociace občanských poraden je Vám bezplatně k dispozici po celém území ČR. Zde naleznete adresy v jednotlivých městech, včetně úředních hodin poradny .
Uvádíme stručně pár informací z jejich standardů.

Posláním občanských poraden je:

• Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí.
• Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích.
• Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
• Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

Kritéria:
– Občanská poradna dodržuje definované poslání, cíle, cílovou skupinu a principy služeb občanského poradenství, definuje své konkrétní cíle. Poslání, cíle a principy chápe jako závazek veřejnosti a má je v písemné podobě.
– Občanská poradna poskytuje služby v souladu s Chartou OP, metodikou občanského poradenství a Etickým kodexem občanského poradce.
– Způsob poradenství aplikovaný občanskou poradnou umožňuje, aby uživatelé služeb mohli využívat místní instituce, přirozenou vztahovou síť a své vlastní schopnosti.

Ochrana práv uživatelů služeb občanské poradny
Občanská poradna při poskytování poradenských služeb respektuje základní lidská práva uživatelů služeb a jejich nároky vyplývající z obecně závazných norem a pravidel občanského soužití.

Kritéria:
– Občanská poradna má písemně definovány situace možného porušování práv uživatelů služeb a stanoveny vnitřní mechanismy, které zamezují jejich porušování.
– Občanská poradna má písemně definovány situace, v nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů pracovníků a uživatelů služeb a má vnitřní psaná pravidla.

– Za průběh poradenské služby odpovídá poradce, který službu poskytl.

Popis kriteria:
Cílem kritéria je zajistit kvalitní poradenství a podpořit zodpovědnost poradců. Každý poradce, který poskytuje službu, odpovídá za průběh služby a vedení poradenského rozhovoru.

Další informace naleznete: zde o pravidlech a standardech.

Zveřejněno v rubrice Aktuality
Zpět