Životní minimum

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Výše částek životního minima je odstupňována nejen podle věku, ale také podle toho, zda jde o občana osamělého, nebo zda je posuzováno více osob společně.

Životní minimum jednotlivce je stanoveno částkou 3410,- Kč. 

Tato částka bude používána i pro více osob, které mohou bydlet v jednom bytě, ale písemně prohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby (např. rozvedení manželé nebo osamělý rodič se zletilým dítětem apod.).

Společně se až na výjimky posuzují: 
a) rodiče a nezletilé nezaopatřené děti;
b) manželé nebo partneři dle zvláštního právního předpisu (registrované partnerství);
c) rodiče a:
1. nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené;
2. zletilé děti, pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d);
d) jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které písemně prohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Jde-li o společně posuzované osoby, činí částka životního minima osoby, která je posuzována jako 1. v pořadí, 3140,- Kč.
U osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí a která není nezaopatřeným dítětem, je to 2830,- Kč.

Rozhodujícím kritériem pro určení, zda osoba bude posuzována jako první, či druhá v pořadí, je věk. 
Pokud jde o nezaopatřené děti, činí částky životního minima:
– u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku 2450,- Kč,
– u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku 2140,- Kč,
– u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku 1740,- Kč.

Výše životního minima rodiny se stanoví součtem uvedených částek.

Životní minimum dvou dospělých osob, z nichž ani jedna není nezaopatřeným dítětem, bude tedy činit 5970,- Kč (3140,- Kč + 2830,- Kč). Tato částka bude základem i pro výpočet životního minima úplných rodin s dětmi s tím, že podle věku nezaopatřeného dítěte se k této částce přičte částka životního minima dítěte nebo dětí v závislosti na jejich věku.

I nadále se bude ze životního minima vycházet při posuzování nároku na některé dávky státní sociální podpory a bude od něj rovněž odvozována řada dalších dávek.

Velice důležité je ustanovení § 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, které uvádí, které příjmy se považují za započitatelné.

Zpět