Biofarmaceutický vývoj nových léčiv má svou nezastupitelnou úlohu

Pokrok medicíny a biofarmaceutický vývoj nových účinných léčiv a terapeutických metod hraje klíčovou roli v boji proti rakovině, Parkinsonově chorobě, roztroušené skleróze, diabetu a dalším onemocněním, která stále patří tak mezi nevyléčitelná. Biotechnologie je nejen hudbou budoucnosti, ale také realitou současnosti. Týmy výzkumníků podporované akademickými institucemi, inovativními farmaceutickými společnostmi a malými i středními podniky nejen po celém světě, ale i v České republice, nyní vyvíjejí a produkují léčiva, příp. jejich komponenty. Nabízejí přípravky s vyšší účinností, jež umožňují přesnější cílení na epicentrum nemoci.

Biotechnologie je nejen hudbou budoucnosti, ale také realitou současnosti. Organizace spojených národů (OSN) považuje biotechnologie za takové, které využívají biologické systémy, živé organismy nebo jejich části k určité výrobě, přeměně či jinému specifickému použití. Jde o využití živých organismů nebo jejich částí pro vytváření nových produktů. V současnosti se biotechnologie nejčastěji aplikují ve zdravotnictví při výrobě nových léčiv a vývoji nových terapeutických i diagnostických metod. Své uplatnění nacházejí také v oblasti zemědělství nebo potravinářském průmyslu.

Biotechnologie se v oblasti zdravotnictví začaly využívat od první poloviny 20. století, kdy došlo k objevu prvních antibiotik a vývoji vakcín. Možnosti biotechnologií se dále rozvinuly s objevem deoxyribonukleové kyseliny (DNA) a pochopením její struktury a funkce. Cílem prvotních, ale i následných výzkumů DNA bylo využití biotechnologií pro porozumění podstaty geneticky podmíněných vlastností a jevů, jež ovlivňují vznik a rozvoj nevyléčitelných onemocnění. Dále k nalezení nových diagnostických metod a léčebných procesů, včetně vývoje nových účinných léčiv.

V průběhu desítek let následného výzkumu bylo zjištěno, že geneticky dědičnou informaci obsaženou ve dvoušroubovici DNA lze upravovat. Je navíc možné do ní vnést gen či geny jiného organismu. Díky obrovskému pokroku v lidském genomovém projektu také dochází ke snazší identifikaci genů a proteinů, které se podílejí na vzniku nebo průběhu některých onemocnění.
Výroba biofarmaceutických léčiv je velmi náročná na dodržování přesných výrobních postupů. Ty umožňují realizovat specifické změny deoxyribonukleové kyseliny nebo genetického materiálu rostlin, živočichů a mikrobiálních systémů. Díky tomu lze vytvářet užitečné produkty, jako jsou například růstové faktory, monoklonální protilátky, polypeptidy, proteiny nebo vakcíny., včetně terapeutických produktů.
Mezi ně patří hormony, aminokyseliny, vitamíny nebo antibiotika. Antibiotika jsou produkovaná určitými skupinami mikroorganismů, které disponují vysokou biologickou aktivitou vůči patogenům, jež způsobují onemocnění. Patogenní mikroorganismy získávají poměrně snadno vůči jednotlivým antibiotikům rezistenci, proto je výzkum, vývoj a produkce nových antibiotik nezbytná.

Také očkování je jednou z důležitých součástí moderní zdravotnické péče. Díky očkování se podařilo snížit výskyt celé řady infekčních nemocí, jiné byly zcela vymýceny. Stále však existuje množství chorob, proti nimž je příprava očkovací látky velmi obtížná. Moderní výzkum se proto nadále zabývá vývojem nových, ještě účinnějších vakcín.

Nesmírně důležité jsou rovněž diagnostické metody odhalování chromozómových odchylek plodu (způsobujících např. Downův syndrom). Nyní jsou testovány nové neinvazivní metody na bázi vyšetření DNA z mateřské krve.
Molekulární DNA technologie se stávají dominantní oblastí, ve které se objevují a vyvíjejí nové diagnostické testy. Klinická aplikace DNA diagnostiky spočívá mj. v identifikaci, eliminaci a monitorování onemocnění z perspektivy jejího molekulárního základu.
Stále se vyvíjí genová terapie, která zatím mimo klinické testování není pro pacienty dostupná.
Nejnovějšími přírůstky v oblasti biotechnologických léčiv a terapií jsou biofarmaceutika. Lze je definovat jako biologické látky nebo jejich deriváty, které se blízce podobají látkám lidského těla. Oproti klasickým léčivům, která se vyrábějí izolováním z biologického materiálu nebo chemickou syntézou, jsou vyráběny biotechnologickým procesem. Jedná se např. o inzulín, lidský růstový hormon, léčebné enzymy, cytokiny a interferony. Novinkou biofarmacie jsou pak složitější léčiva založená na buněčné léčbě.

„Biofarmaceutika pacientům přinášejí naději v podobě nových léků na velmi závažné a často dosud neléčitelné nemoci. Biotechnologické léčivé přípravky se používají zejména v oblasti onkologie, genetických či metabolických onemocnění, imunologie a neurobiologie. Nechybějí ani přípravky na chronická a vzácná onemocnění“, uvedl na listopadové TK v Senátu PS ČR Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativních farmaceutických léčiv (AIFP). Nová terapeutika prodlužují střední délku života a zlepšují kvalitu života pacientů na celém světě.

Využití biofarmaceutik založených na bílkovinách z lidské DNA s sebou před několika lety přineslo nevídané možnosti léčby. Leukémie, mrtvice, hemofilie, diabetes, cystická fibróza, osteoporóza, rakovina ledvin. Na tato a další onemocnění se vyvíjejí léky, které pomáhají zmírňovat jejich projevy a další rozvoj nebo působí jako prevence.

Biofarmaceutika se používají rovněž k léčbě pacientů s virovými infekcemi, jako jsou AIDS a žloutenka, pacientů s revmatoidní artritidou či onemocněním centrálního nervového systému (např. roztroušená skleróza). Na celém světě je téměř 350 milionů pacientů, kterým pomáhá 160 schválených terapeutik a vakcín vytvořených prostřednictvím biotechnologií. Další stovky látek čekají na schválení, klinické testy a uvedení na trh.

Dosavadní objevy v oblasti zdravotnictví, ke kterým došlo díky využití biotechnologií, jsou pouhou špičkou ledovce. Tento dramaticky se rozvíjející obor bude nadále přinášet novinky, které umožní vznik nových účinných farmaceutik pro boj s dosud nevyléčitelnými nemocemi. Na cestě k úspěchu pomůže nejen rozvoj špičkových výzkumných týmů, ale také jejich spolupráce s inovativními farmaceutickými společnostmi i malými a středními podniky.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje farmaceutické společnosti s vlastním výzkumem a vývojem inovativních léčiv. Své členské společnosti zavazuje k dodržování Etického kodexu AIFP. Asociace vznikla v roce 1993 pod názvem Mezinárodní asociace farmaceutických společností (MAFS). AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) a Mezinárodní federace farmaceutického průmyslu a asociací (IFPMA). V současnosti (v roce 2012) sdružuje 30 členských společností.

www.aifp.cz
www.amic.cz

zdroj: Medicinam, 4.12.2012 Autor: MUDr. Olga Wildová

Zveřejněno v rubrice Léčba a výzkumu
Zpět